Dodacie podmienky

1. Dodacie podmienky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase. Predávajúci oznámi termín dodania objednaného tovaru v potvrdení objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota dodania tovaru sa predlžuje o čas:

a) celozávodnej dovolenky výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru,

b) prerušenia výroby tovaru výrobcom, prerušenia výkonu práce dovozcom alebo dodávateľom,

c) omeškania výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa s dodaním tovaru predávajúcemu.

2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby sa v oznámenom čase dodania tovaru na mieste odberu nachádzal kupujúci alebo iná osoba oprávnená prevziať tovar.  Kupujúci je povinný prevziať tovar na tomto mieste.

3. Tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu okamihom prevzatia všetkých častí tovaru kupujúcim alebo inou osobou nachádzajúcou sa v mieste odberu poverenou prevziať tovar alebo odmietnutím prevzatia tovaru. Tretia osoba musí byť kupujúcim splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a je povinná predložiť originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.

4. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť do doby zaplatenia kúpnej ceny.

5. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia tovaru. Dopravu na adresu miesta odberu zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

6. Predávajúci zaisťuje rozvoz tovaru po celej Slovenskej republike a v krajinách EU. Náklady na dopravu tovaru sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu doručenia, hodnoty objednávky a hmotnosti tovaru. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci v objednávke.

Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru v rámci Slovenskej republiky:

Platba vopred, kuriér, dobierka:

- zásielka do 20 kg: 4,90 €

- zásielka od 20 do 30 kg: 14,90 €

- zásielka od 30 do 40 kg: 21,60 €

Expedičné náklady sa pri jednotlivých produktoch (nábytok) môžu líšiť - uvedené prídavné poplatky budú špecifikované v potvrdení objednávky.

Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru mimo Slovenskej republiky:

Platba vopred:

Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajna, Poľsko: Individuálne na dotaz. Platba vopred. Cena prepravného bude kupujúcemu oznámená písomne – e-mailom v závislosti od objemu a hmotnosti zásielky.

7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal a vykonať prehliadku tovaru hneď po jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu alebo dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je pracovník prepravcu v spolupráci s kupujúcim povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu si kupujúci môže uplatniť nároky vyplývajúce z vád tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci, a predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru alebo poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, vždy podľa povahy vady a v súlade s článkom 9. VOP. Pri porušení tejto povinnosti si môže kupujúci uplatniť nároky z neskôr zistených vád len v prípade, ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8. Náklady za dodanie tovaru znáša kupujúci v celom rozsahu.


PRIHLÁSTE SA K ODBERU NOVINIEKa špeciálnych akcii

Sledujte nás na Facebooku

Kamenná predajňa

BabyMarket
Golden City
Stará Vajnorská 11
831 04 Bratislava

Otváracie hodiny

Po - Pia zatvorené
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

E-shop

Obsluhované počas pracovných dní v čase

Po - Pia 9 - 17 hod.