Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže


 SÚŤAŽ o stoličku Stokke Tripp Trapp

a vaničku Stokke Flexi Bath

 od BabyMarketu

I.
Úvodné ustanovenia, cieľ súťaže

 1. Tento štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže s názvom „Súťaž o stoličku Stokke Tripp Trapp a vaničku stokke Flexi bath od BabyMarketu“ (ďalej len „Súťaž“) stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťaza Súťaže (ďalej len „Štatút Súťaže“).
 2. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 3. Cieľom Súťaže je reklama a propagácia kamennej predajne BabyMarket v Golden City Bratislava.

II.
Vyhlasovateľ Súťaže

 1. Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť BM Stores, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 50329715, IČ DPH: 2120279084, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 111451/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
 2. Súťaž môže byť vyhlásená na (i) užívateľskej stránke Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/babymarket.sk/ , (ii) užívateľskej stránke Vyhlasovateľa https://www.instagram.com/babymarket_slovakia/, (iii) webovej stránke babymarket.sk alebo (iv)  v predajni BabyMarket so sídlom na Slovensku.

III.
Účasť v Súťaži

 1. Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie podmienok a inštrukcii uvedených v súťažnom príspevku na (i) užívateľskej stránke Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/babymarket.sk/ , (ii) užívateľskej stránke Vyhlasovateľa https://www.instagram.com/babymarket_slovakia/, (iii) webovej stránke babymarket.sk alebo (iv) v predajni BabyMarket so sídlom na Slovensku.
 2.  Účastníkom Súťaže môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá (i) má najmenej 18 rokov, (ii) je spôsobilá na právne úkony. ( ďalej len „Účastník“)  
 3. Účastníkom Súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá fyzicky odovzdá Výherný kupón so svojimi kontaktnými údajmi  v predajni BabyMarket so sídlom na Slovensku.
 4. Do Súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci Vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci, ako aj zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do Súťaže venujú, resp. Súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.
 5. Ak účastník v súvislosti s prihlásením sa do Súťaže uvedie nesprávne alebo klamlivé informácie, bude takýto Účastník zo Súťaže okamžite vylúčený a v prípade výhry mu nárok na odovzdanie výhry podľa článku V. tohto Štatútu Súťaže nevzniká.

IV.
Podmienky a termín Súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať v predajni BabyMarket na Starej Vajnorskej 11 v Bratislave v termíne od 12.08.2019 do 30.10.2019 vrátane.
 2. Účastník Súťaže, ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu Súťaže, bude zaradený do konečného vyhodnotenia Súťaže podľa čl. V. tohto Štatútu Súťaže.
 3. Účastník udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa tohto Štatútu Súťaže bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa tohto Štatútu Súťaže. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.
 4. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá Vyhlasovateľ, ktorý je povinný oznámiť víťazovi Súťaže hodnotu výhry do 30 dní po vyhodnotení Súťaže. Víťaz je povinný poskytnúť všetky potrebné údaje Vyhlasovateľovi k odvedeniu dane z príjmov z výhry. Vyhlasovateľ nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.
 5. Výsledky Súťaže sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia výhry. Účastník berie na vedomie, že nemôže požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ a že nie je oprávnený namiesto výhry požadovať peňažné plnenie.
 6.  Na výhru (cenu) v Súťaži nemá Účastník právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
 7. Vyhlasovateľ nezodpovedá za zásielky nedoručené zavinením poštového prepravcu, doručovateľa resp. kuriéra, ako ani za stratené či poškodené zásielky.

V.
Vyhodnotenie Súťaže a víťaz Súťaže

 1. Vyhodnotenie Súťaže bude vyhlásené dňa 31.10.2019. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výber víťaza Súťaže uskutočniť aj v iný deň, ak to bude vzhľadom na okolnosti potrebné alebo vhodné.
 2. Víťazom Súťaže sa stane Účastník, ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu Súťaže, a ktorý bude náhodne vyžrebovaný (ďalej len „Víťaz“).
 3. Víťaz bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu alebo telefonicky na telefonický kontakt, ktoré Účastník uviedol pri registrácii do súťaže do desiatich (10) pracovných dní od vyžrebovania víťazov.
 4. Víťaz je povinný nahlásiť meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický kontakt a email pri registrácii sa do Súťaže. V opačnom prípade prepadá táto výhra bez možnosti náhrady Vyhlasovateľovi.
 5. Víťaz Súťaže súhlasí s tým, že Vyhlasovateľ môže zverejniť jeho meno a priezvisko na (i) užívateľskej stránke Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/babymarket.sk/ , (ii) užívateľskej stránke Vyhlasovateľa https://www.instagram.com/babymarket_slovakia/, (iii) webovej stránke babymarket.sk alebo (iv) v predajni BabyMarket so sídlom na Slovensku, a to za účelom vyhodnotenia Súťaže podľa tohto Štatútu Súťaže a na ostatné súvisiace propagačné alebo obdobné obchodné a marketingové účely pre Vyhlasovateľa, a to bez nároku na odmenu.
 6. Víťaz Súťaže súhlasí, že Vyhlasovateľ môže zhotoviť alebo dať tretej osobe zhotoviť zvukovoobrazové záznamy, zvukové záznamy, fotografie alebo iné propagačné materiály znázorňujúce alebo odkazujúce na víťaza za účelom vyhlásenia víťaza Súťaže a na ostatné súvisiace propagačné alebo obdobné obchodné účely.

VI.
Výhra

Víťaz Súťaže určený spôsobom podľa článku V. tohto Štatútu Súťaže získa príslušnú výhru, ktorá bude jasne uvedená v súťažnom komentári.

VII.
Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné informácie
  Tieto podmienky ochrany osobných údajov popisujú ako Vyhlasovateľ získava, používa, uchováva a prípadne zverejňuje osobné údaje Účastníka pri jednotlivých činnostiach súvisiacich s organizáciou, priebehom a oznámením výhry Súťaže.
  Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou Štatútu Súťaže.
  Prevádzkovateľom osobných údajov Účastníka je spoločnosť BM Stores, s.r.o. ako Vyhlasovateľ Súťaže (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ chráni osobné údaje Účastníka a spracúva ich s riadnou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s ustanoveniami GDPR.
 2. Účel spracúvania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné údaje Účastníka na tieto účely:
  a) usporiadania Súťaže, vrátane vyhodnotenia Súťaže, vyhlásenia víťaza a odovzdanie výhry na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa po dobu nevyhnutnú na realizáciu Súťaže až do odovzdania výhry,
  b) v prípade výhry v Súťaži a prijatia výhry – na daňové a účtovné účely na základe príslušných právnych predpisov v oblasti daní a vedenia účtovníctva v čase vyžadovanom týmito predpismi,
  c) priameho marketingu na základe udeleného súhlasu po dobu 2 rokov, najdlhšie však do odvolania súhlasu.
 3. Práva dotknutej osoby podľa GDPR
  Účastník má právo na:
  a) prístup k osobným údajom a získanie ich kópie,
  b) kópiu osobných údajov, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi a jej poskytnutie priamo dotknutej osobe alebo inému oprávnenému subjektu vo všeobecne používanom, počítačovo spracovanom formáte,
  c) opravu osobných údajov, ak sú neaktuálne, neúplné alebo nesprávne,
  d) vymazanie osobných údajov v situáciách predpokladaných v čl. 17 GDPR,
  e) obmedzenie spracúvania osobných údajov v situáciách predpokladaných v čl. 18 GDPR.
  Účastník má tiež právo:
  a) namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Účastníka Súťaže proti spracúvaniu osobných údajov Účastníka Súťaže, vrátane práva namietať proti profilovaniu, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
  b) namietať proti spracúvaniu osobných údajov Účastníka Súťaže, vrátane práva namietať proti profilovaniu na účely priameho marketingu Prevádzkovateľa,
  c) kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
  V prípade otázok alebo uplatnenia vyššie uvedených práv môže Účastník kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu info@babymarket.sk alebo písomne na adresu BM Stores, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava.
  Účastník má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 4. Príjemcovia osobných údajov
  Osobné údaje Účastníka môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom:
  a) finančným úradom a iným orgánom štátnej správy,
  b) bankám,
  c) právnym kanceláriám,
  d) Slovenskej pošte a/alebo iným poskytovateľom poštových služieb alebo kuriérskym firmám.
 5. Zmeny podmienok ochrany osobných údajov
  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť alebo upravovať.
  Ak Prevádzkovateľ urobí akékoľvek zmeny v týchto podmienkach ochrany osobných údajov, umiestni nové podmienky ochrany osobných údajov na webovú stránku BabyMarket.sk a podľa potreby bude o zmene podmienok ochrany osobných údajov informovať aj prostredníctvom e- mailu.
  Takto zmenené podmienky ochrany osobných údajov budú platné a účinné od momentu, ktorý Prevádzkovateľ určí ako deň ich platnosti a účinnosti a každou návštevou webovej stránky BabyMarket.sk Účastník vyjadruje súhlas s týmito novými podmienkami ochrany osobných údajov.
  Spoločnosť BM Stores, s.r.o. ako Prevádzkovateľ osobných údajov chráni osobné údaje Účastníka a spracúva ich v súlade s právnymi predpismi a s riadnou starostlivosťou. Podrobnosti vrátane informácií o všetkých právach, príjemcoch a pravidlách spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na webovej stránke Prevádzkovateľa.

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť podmienky Súťaže, najmä, nie však výlučne podmienky žrebovania víťazov, termínu a dátumu ukončenia Súťaže, počet víťazov a druh výhry v Súťaži a v odôvodnených prípadoch Súťaž odložiť, prerušiť skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť. Akúkoľvek zmenu Štatútu Súťaže Vyhlasovateľ vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na webovej stránke www.babymarket.sk.
 2. Akékoľvek prezentácie alebo vyhlásenia ohľadom Súťaže smie robiť a poskytovať len Vyhlasovateľ.
 3. Štatút Súťaže možno meniť jedine formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu Súťaže
 4. Ak by akékoľvek ustanovenia alebo časť tohto Štatútu Súťaže mali byť neplatnými alebo nevykonateľnými, potom sa na takéto ustanovenia alebo časti tohto Štatútu Súťaže nebude prihliadať, pričom platnosť ostatných ustanovení tohto Štatútu Súťaže tým nie je dotknutá.
 5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za úplnosť tohto Štatútu Súťaže, ktorý môže byť v skrátenej a/alebo rozšírenej verzii uverejnený v reklamných či iných propagačných materiáloch v súvislosti so Súťažou.
 6. V prípade rozporu tohto Štatútu Súťaže s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi sa Súťaže resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu Súťaže. Znenie tohto Štatútu Súťaže uverejneného na webovej stránke www.BabyMarket.sk má prednosť.
 7. Všetky vzťahy medzi Vyhlasovateľom a Účastníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ z kogentných noriem práva EÚ alebo Slovenskej republiky nevyplýva niečo iné.
 8. Štatút Súťaže je k dispozícii na webovej stránke www.BabyMarket.sk a platí v znení, v akom je uverejnený na tejto webovej stránke a zároveň je uložený k nahliadnutiu aj u Vyhlasovateľa v prevádzke Vyhlasovateľa na adrese Stará Vajnorská 11, Bratislava.
 9. Tento Štatút Súťaže nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Vyhlasovateľom a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže.

V Bratislave, dňa 12.08.2019


PRIHLÁSTE SA K ODBERU NOVINIEKa špeciálnych akcii

Sledujte nás na Facebooku

Kamenná predajňa

BabyMarket
Obchodné centrum Golden City
Stará Vajnorská 3296/11
831 04 Bratislava

Otváracie hodiny

Po - Pia 10:00-19:00
Sobota 9:00-19:00
Nedeľa zatvorené

E-shop

Obsluhované počas pracovných dní v čase

Po - So 9 - 19 hod.